Page 5 - (VietnamReport) Báo cáo Vietnam Earnings Insight 2021_Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế 2021-2022
P. 5

CÁC XU HƯỚNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH KINH TẾ 2021-2022

      DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT / ABBREVIATIONS


      AAGR    Tốc độ tăng trưởng hàng năm / Average annual growth rate
      AI     Trí tuệ nhân tạo / Artificial Intelligence
      AR     Tương tác thực tế ảo hoặc Thực tế tăng cường / Augmented reality
      ASEAN    Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á / Association of Southeast Asian Nations
      CAR     Hệ số an toàn vốn / Capital adequacy ratio
      CAGR    Tốc độ tăng trưởng kép về lợi nhuận / Compound annual growth rate
      CĐS / DX  Chuyển đổi số / Digital Transformation
      CEO     Giám đốc điều hành / Chief Executive Officer
      CMO     Giám đốc Marketing / Chief Marketing Officer
      CNTT / IT  Công nghệ Thông tin / Information Technology
      CPG     Hàng hóa đóng gói tiêu dùng / Consumer Package Goods
      CPI     Chỉ số giá tiêu dùng / Consumer Price Index
      DTC     Bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng / Direct to Consumer Advertising
      IBP     Lập kế hoạch kinh doanh tích hợp / Integrated business planning
      ITU     Tổ chức Liên minh Viễn thông Quốc tế / International Telecommunication Union
      EBITDA   Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần / Earning before interest, taxes, depreciation and amortization
      E2E     Quy trình đầu cuối / End-to-end planning
      ERGM    Quản lý tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử / E-commerce Revenue Growth Management
      F&B     Thực phẩm và Đồ uống / Food and Beverage
      FDI     Đầu tư trực tiếp nước ngoài / Foreign Direct Investment
      FTA     Hiệp định thương mại tự do / Free trade agreement
      GII     Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu / Global Innovation Index
      GDP     Tổng sản phẩm quốc nội / Gross Domestic Products
      GSO     Tổng cục Thống kê / General Statistics Office
      IoT     Internet vạn vật / Internet Of Things
      MMM     Mô hình Marketing hỗn hợp / Marketing Mix Model
      M&A     Mua bán và sáp nhập / Mergers and acquisitions
      POS     Điểm bán hàng / Point of Sale
      PR     Quan hệ công chúng / Public Relations
      P&L     Báo cáo lợi nhuận và thua lỗ / Profit and Loss Statement
      QR     Mã phản hồi nhanh / Quick response code
      R&D     Nghiên cứu và phát triển / Research and development
      RMN     Mạng truyền thông bán lẻ / Retail Media Network
      ROA     Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản / Return on Assets
      ROE     Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu / Return On Equity
      ROI     Tỷ suất hoàn vốn / Return on Investment
      RPA     Tự động hóa quy trình bằng robot / Robotics Process Automation
      S&OP    Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động / Sales & Operation Planning
      TMĐT    Thương mại điện tử / Electronic Commerce
      USD     Đô la Mỹ / United States Dollar
      UX     Thiết kế trải nghiệm người dùng / User experience
      VR     Thực tế ảo / Virtual Reality
      WIPO    Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới / World Intellectual Property Organization                                                   35
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10