Page 4 - (VietnamReport) Báo cáo Vietnam Earnings Insight 2021_Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế 2021-2022
P. 4

BÁO CÁO VIETNAM EARNINGS INSIGHT 2021

       Hình 20: Phương thức thanh toán trước và khi làn sóng Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh (Đơn vị: %) 102
       Figure 20: Payment methods before and in the fourth wave of Covid-19 broke out (Unit: %)
       Hình 21: Sự quan tâm đến tính bền vững, sức khỏe và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Đơn vị: %)  103
       Figure 21: Attention to sustainability, health and corporate social responsibility (Unit: %)
       Hình 22: Top 6 giải pháp ứng phó của doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư (Đơn vị: %) 104
       Figure 22: Top 6 response solutions of retail enterprises in the fourth wave of Covid-19 (Unit: %)
       Hình 23: Tình hình áp dụng một số mô hình bán lẻ hiện nay của doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam  109
       Figure 23: Current situation of applying some retail models by retailers in Vietnam
       Hình 24: Top 5 giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ cho ngành bán lẻ (Đơn vị: %)   110
       Figure 24: Top 5 Government solutions to support the retail industry (Unit: %)
       Hình 25: Xu hướng dịch chuyển sang kênh mua hàng trực tuyến của ngành F&B (Đơn vị: %) 114
       Figure 25: F&B industry's trend of shifting to online shopping channels (Unit: %)
       Hình 26: Xu hướng gia tăng tiêu dùng thực phẩm – đồ uống trong chi tiêu hàng tháng (Đơn vị: %)  115
       Figure 26: Food and beverage consumption is on the rise in terms of monthly spending (Unit: %)
       Hình 27: Top 5 lý do người tiêu dùng lựa chọn nhãn hiệu thực phẩm – đồ uống (Đơn vị: %)  122
       Figure 27: Top 5 reasons why consumers choose food and beverage brands (Unit: %)
       Hình 28: Top 4 nhóm chủ đề xuất hiện nhiều trên truyền thông (Đơn vị: %)      123
       Figure 28: Top 4 topic groups that appear a lot in the media (Unit: %)
       Hình 29: Những doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống thu hút truyền thông nhiều nhất (Đơn vị: %)  124
       Figure 29: Food and beverage enterprises that attract the most media (Unit: %)
       Hình 30: So sánh ngân sách marketing và doanh số bán mặt hàng thể thao (Đơn vị: %)  129
       Figure 30: Comparison of marketing budget and sporting goods sales (Unit: %)
       Hình 31: Các mô hình marketing tích hợp sử dụng thử nghiệm A/B để tinh chỉnh và xác nhận kết quả 132
       Figure 31: Integrated marketing mix models use A/B testing to refine and validate their results
       Hình 32: Hiệu quả khi coi marketing là trung tâm lợi nhuận             135
       Figure 32: Effectiveness of making marketing as a profit center


      34
   1   2   3   4   5   6   7   8   9