Page 11 - (VietnamReport) Báo cáo Vietnam Earnings Insight 2021_Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế 2021-2022
P. 11

CÁC XU HƯỚNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH KINH TẾ 2021-2022      THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI SINH LỜI NĂM 2021:
      GÓC NHÌN

      CỘNG ĐỒNG

      PROFIT500      PROFITABlE cHAllENGES

      AND OPPORTUNITIES IN 2021:
      UNDER PROFIT500 ENTERPRISES' VIEWPOINT       1 NHÓM NGHIÊN CỨU VIETNAM REPORT / VIETNAM REPORT RESEARCH TEAM                                                   41
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16