Page 12 - (VietnamReport) Báo cáo Vietnam Earnings Insight 2021_Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế 2021-2022
P. 12

BÁO CÁO VIETNAM EARNINGS INSIGHT 2021                                                     CÁC XU HƯỚNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH KINH TẾ 2021-2022


         rong khuôn khổ lễ công bố Bảng xếp hạng  ithin the framework of publishing PROF-
         PROFIT500 năm 2021, Vietnam Report đã tiến     IT500 Ranking in 2021, Vietnam Report has
      Thành nghiên cứu và khảo sát các doanh nghiệp  Wresearched enterprises with good business
      đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhằm tìm hiểu thực trạng performance to find out the current situation of enter-
      sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ prises' production and business during the Covid-19
      Covid-19, những tác động của đại dịch đến khả năng period and the pandemic's impact on earnings growth,
      tăng trưởng lợi nhuận cùng những dự báo cho thời kỳ and projections for the next new normal.
      bình thường mới tiếp theo.
                              1. ENTERPRISES ADAPT MORE FlEXIBlY THAN
      1. DOANH NGHIỆP THÍcH ỨNG lINH HOẠT HƠN     IN 2020
      SO VỚI NĂM 2020
                              Profit fluctuations of listed corporations in the
      Biến động lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm  table PROFIT500
      yết trong bảng PROFIT500
                                The emergence of the Covid-19 pandemic from
        Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện từ năm 2020 2020 has produced numerous challenges in the
      đã gây ra không ít khó khăn đến tình hình sản xuất domestic market's production and commercial condi-
      kinh doanh tại thị trường trong nước cũng như cản trở tion, as well as hampered import and export activity
      hoạt động xuất nhập khẩu tới các quốc gia khác. Số to other nations. According to statistics from the
      liệu thống kê từ Bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2021 PROFIT500 Ranking in 2021 for 339 listed corpora-
      đối với 339 doanh nghiệp niêm yết cho thấy có đến tions, up to 53.1% of their still maintained profit
      53,1% doanh nghiệp vẫn giữ vững được đà tăng growth momentum in 2019-2020 and the first 6
      trưởng lợi nhuận trong suốt giai đoạn 2019 - 2020 và months of 2021.
      6 tháng đầu năm 2021.
                                24.4 % of enterprises began to recover and
        Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có 24,4% doanh resume earnings growth in the first six months of
      nghiệp đã bắt đầu phục hồi và lấy lại được đà tăng 2021. This is a good indicator that firms in the PROF-
      trưởng lợi nhuận. Đây là dấu hiệu tích cực cho biết các IT500 have progressively adjusted to new business
      doanh nghiệp niêm yết trong PROFIT500 đã dần thích conditions since the pandemic began. Furthermore,
      ứng với sự thay đổi của các điều kiện kinh doanh sau 14.2% of these enterprises slowed and recorded a
      khi đại dịch xuất hiện. Ngoài ra, 14,2% doanh nghiệp profit reduction in the first six months of 2021 com-
      trong số này bị tăng trưởng chậm lại và ghi nhận mức pared to the same time in 2020. The remaining 8.3%

      42
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17